Obory a programy Co mě zajímá Co chci dělat Zažij víc!

Konec podání přihlášek za

Obecné otázky geografie

Popis programu

Obecné otázky geografie jako program doktorského studia představuje snahu o nalezení styčných/průřezových témat, která propojují dosavadní programy doktorského studia. Prudký rozvoj geografických oborů v posledním půlstoletí vedl totiž k jejich mimořádné diferenciaci, přičemž společný jmenovatel jednotlivých oborů byl oslaben. Posílení vzájemných vazeb mezi jednotlivými obory geografie představuje důležitý úkol jak pro další vývoj geografie jako vědy, tak pro uspokojování aktuálních potřeb společnosti. Souvisí to se skutečností, že současná krajina jako objekt geografického studia doznává zásadních změn jak v úrovni lokální a regionální, tak v úrovni státní, kontinentální a globální. Její výzkum se však převážně realizuje specializovanými disciplínami. Propojení rozdílných aspektů klíčových otázek výzkumu interakce přírody a společnosti a posílení holistických přístupů při řešení problémů se proto stává naléhavě potřebné. Tyto klíčové problémy by měly být nejen studovány, ale též zastoupeny ve vzdělávacím procesu jako jeho integrující součást. Právě geografie (zeměpis) na základních a středních školách (i v řadě negeografických programů vysokých škol) by měla sehrát odpovídající integrující a zastřešující úlohu. Nepochopení tohoto integračního potenciálu geografie tvůrci kurikulární reformy českého školství a tradiční dělení věd/předmětů/disciplín na společenské a přírodní lze přičítat i dlouhodobé absenci podobně komplexně koncipovaného doktorského studijního programu v prostředí českého vysokého školství. Cílem doktorského studijního programu je náprava tohoto stavu. Geografie je interdisciplinárním oborem s výrazným, byť ne vždy využívaným potenciálem k multidisciplinární spolupráci.
Studium se realizuje ve třech tematických směrech integrujících charakter geografických výzkumů: a) geografické myšlení, b) vývoj krajiny, c) vzdělávání v geografii; přičemž se předpokládá, že jeden z nich je stěžejním zaměřením výzkumného úsilí doktoranda. Dva zbývající pak studentovi doktorského studia umožní být v obecné, integrující problematice geografických oborů pevněji zakotven.

OBOROVÁ RADA
OBHÁJENÉ PRÁCE

Řešená témata

Zpět na doktorské obory


Podání prihlášek na doktorské studium do 30. 4. 2020stáhnete si aplikaci pro zájemce o studium!
„Geografie pro mne mimo jiné představuje i obrovskou svobodu bádání. Na PřF UK nabízíme každému možnost se realizovat v široké paletě témat a specializací, zkrátka věnovat se své „srdcové“ problematice.“