Bakalářské studium – studijní programy 

Přihlášky podávejte do 29. 2. 2024

 

 Aplikovaná geografie

 

Bakalářský program Aplikovaná geografie má dvě studijní specializace a vybranou z nich uvádí zájemce o studium již při podání přihlášky.

  • Specializace Fyzická geografie a geoinformatika je určena studentům, které zajímají přírodní procesy na Zemi a moderní informační technologie. Studium je zaměřeno na procesy a jevy, které ovlivňují podnebí, povrchové vody, půdy, reliéf a živou přírodu na zemském povrchu. Představuje základy fyzickogeografických disciplín a jejich metody studia krajiny, využívá nástroje dálkového průzkumu Země (DPZ) a geografických informačních systémů (GIS), a umožňuje tak porozumět podstatě přírodních jevů a změn, které ovlivňují vývoj Země a lidské společnosti.

  • Specializace Sociální geografie a geoinformatika umožňuje již od počátku studia hlubší pohled na problematiku geografické interpretace sociálních, ekonomických a ekologických procesů za pomoci sofistikovaných nástrojů geografických informačních systémů (GIS) a dálkového průzkumu Země (DPZ). Studijní plán je koncipován tak, aby formou povinně-volitelných a volitelných předmětů umožňoval posluchačům další specializaci na problematiku, která je hlouběji zajímá.

Specializace:

Fyzická geografie a geoinformatika

O čem je tato specializace? 

Předmětem studia je přírodní prostředí a podstata procesů, které ovlivňují zemský povrch. Důraz je kladen na základní poznatky fyzickogeografických disciplín (geomorfologie, hydrologie, klimatologie a meteorologie, krajinná ekologie, pedologie) a využití geoinformačních technologií (dálkový průzkum Země, geografické informační systémy, globální navigační systémy) při získávání, analýze a interpretaci prostorových dat. Poznání podstaty přírodních jevů a jejich vzájemných vztahů je klíčem k pochopení vývoje zemského povrchu v minulosti i současných globálních změn.

Co se naučím? 

V rámci specializace Fyzická geografie a geoinformatika si osvojíte základní metody terénního, dálkového a laboratorního výzkumu. Naučíte se získávat, analyzovat a statisticky zpracovávat fyzickogeografická data, pracovat v prostředí GIS a využívat nástroje DPZ.

Co po studiu? 

Uplatnění můžete nalézt jako specialisté s vyšším odborným vzděláním v oblasti ochrany přírody (správy národních parků a chráněných oblastí) a životního prostředí (poradenství, pojišťovnictví, sanace ekologických zátěží). Další kariérní možnosti skýtá široké spektrum výzkumných ústavů orientovaných na přírodní prostředí (Česká geologická služba, Český hydrometeorologický ústav, ústavy Akademie věd ČR, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Český úřad zeměměřický a katastrální, aj.).

Sociální geografie a geoinformatika

O čem je tato specializace?

Specializace umožňuje již od počátku studia hlubší zaměření na problematiku geografické interpretace sociálních, ekonomických a ekologických procesů za pomoci sofistikovaných nástrojů geografických informačních systémů (GIS) a dálkového průzkumu Země (DPZ). Studijní plán je koncipován tak, aby formou povinně-volitelných a volitelných předmětů umožňoval posluchačům další specializaci na problematiku, která je hlouběji zajímá.

Co se naučím?  

Zvládnete základy vědecké práce, naučíte se kriticky pracovat s odbornou literaturou, statistickými daty a mapovými podklady. Ovládnete základní metody sběru a analýzy dat, například statistický popis, testování hypotéz, kvalitativní a kvantitativní analýzu. Při práci s mapou a aplikacemi GIS a při analýze hromadných i individuálních prostorových dat získáte potřebné dovednosti, které vám umožní zpracovávat různé typy odborných studií zaměřených na hodnocení socioekonomických aktivit v krajině.

Co po studiu?  

Naleznete uplatnění jako specialisté v orgánech veřejné správy na lokální, regionální i celostátní úrovni a v podnikatelské sféře. Budete mít dobré předpoklady pro práci v oblasti regionálního rozvoje, územního plánování, cestovního ruchu, životního prostředí nebo správy GIS. Další kariérní možnosti skýtá široké spektrum výzkumných ústavů.

◍ Geografie a kartografie

Podrobnosti o programu Geografie a kartografie

O čem je tento program?

Během studia poznáte geografii v celé její šíři a komplexnosti, naučíte se pracovat s mapou, se zdroji statistických informací a s odbornou literaturou. Prostřednictvím množství výběrových a volitelných předmětů budete mít možnost orientovat své studium podle vlastních preferencí, a to především v pátém a šestém semestru, které jsou složeny téměř výhradně z výběrových a volitelných kurzů. Podporovány jsou stáže v zahraničí, terénní výuka i geografické exkurze.

Co se naučím?

Načerpáte základní teoretické i praktické poznatky z fyzické, sociální a regionální geografie, kartografie a dalších dílčích geografických disciplín. Naučíte se získávat data prostřednictvím moderních metod terénního výzkumu, dále je zpracovávat pomocí statistických metod a GIS a v neposlední řadě výsledky náležitě publikovat.

Co po studiu?

Program vás kvalitně připraví na praxi i na další studium v rámci jednotlivých dílčích geografických disciplín. Uplatnění naleznete jako odborní pracovníci v orgánech státní správy a samosprávy, v rezortních výzkumných ústavech či v soukromé i neziskové sféře.

◍ Geografie se zaměřením na vzdělávání

 

Studium Geografie se zaměřením na vzdělávání je určené pro přípravu středoškolských pedagogů, a to buď samostatně (pouze geografie, tzv. plný plán) nebo v kombinaci s dalším školním předmětem (tzv. sdružené studium). Nabízení kombinace jsou s biologií, dějepisem, matematikou nebo tělesnou výchovou).

Jednooborové studium (tzv. plný plán) je určeno pro ty, kteří mají zájem získat způsobilost pro výuku geografie na středních školách. Tzv. sdružené studium lze studovat v kombinaci s:

  • biologií,
  • dějepisem (ve spolupráci s PedF UK), 
  • matematikou (ve spolupráci s MFF UK),
  • tělesnou výchovou (ve spolupráci s FTVS UK),

přičemž si již při přihlášce musíte vybrat hlavní („maior“) zaměření, v němž budete povinně zpracovávat bakalářskou práci.

Cílem tohoto bakalářského programu je jednak studenty seznámit s aktuálními poznatky v geografii, jednak je naučit tyto poznatky využívat ve školní praxi s pomocí pedagogicko-psychologických a oborově didaktických postupů.

Podrobnosti o programu Geografie se zaměřením na vzdělávání

O čem je tento program?

Studium je určené pro přípravu středoškolských pedagogů. Cílem tohoto bakalářského programu je jednak studenty seznámit s aktuálními poznatky v geografii, jednak je naučit tyto poznatky využívat ve školní praxi s pomocí pedagogicko-psychologických a oborově didaktických postupů.

Co se naučím?

Během studia získáte široké teoretické i praktické základy z vědního oboru geografie (z fyzické geografie a geoekologie, sociální geografie a regionálního rozvoje, regionální a politické geografie, kartografie a geoinformatiky) a z oborů pedagogicko-psychologických. Zároveň si osvojíte řadu obecných dovedností jako je práce s GIS i obecným software, komunikace v mateřském i cizím jazyce, spolupráce v týmu apod. Šíře osvojených znalostí a dovedností poskytuje absolventům vysokou flexibilitu.

Co po studiu?

Získané znalosti a dovednosti můžete uplatnit v široké škále povolání, v nichž je vyžadováno nižší vysokoškolské vzdělání: v cestovním ruchu, průvodcovských aktivitách, redaktorské práci v různých médiích, administrativních funkcích obecních, městských a krajských úřadů apod. Absolventi však v převážné většině pokračují ve studiu navazujícího magisterského programu Učitelství geografie pro střední školy nebo dalších geografických programů.

 Hydrologie a hydrogeologie

Podrobnosti o programu Hydrologie a hydrogeologie

O čem je tento program?

Sucho, povodně, znečištění nebo klesající zásoby vodních zdrojů představují jedny z největších problému současného světa. Studium programu Povrchová a podzemní voda vám umožní ovládnout základy hydrologie jako strategické oblasti poznání a rozumět tak příčinám, souvislostem i možnostem řešení vodní krize u nás i ve světe. Získat poznatky o výskytu a oběhu vody v krajině, extrémních hydrometeorologických jevech, vlivu člověka na odtok i možnosti managementu a ochrany vodních zdrojů. Výuka má mezioborový charakter a obor jako jediný v Česku kombinuje studium povrchové a podzemní složky vodního prostředí. K dispozici je špičkové zázemí a vybavení jak pro vlastní studium, tak pro práci v terénu nebo v laboratoři. Pro terénní část výuky studenti využívají moderní přístroje a senzorové sítě pro monitoring, měření průtoku nebo chemismu vod, přístroje pro geodetické a geofyzikální metody nebo pro bezpilotní systémy pro přesné mapování. V laboratořích pak studenti mohou zpracovávat naměřená data a vzorky materiálu, odebrané v terénu, počítačové učebny mají špičkové vybavení pokročilým geoinformatickým software. Studijní plán umožnuje zaměřit profil studia podle vašich zájmu pomocí volitelných kurzu. Studenti mají navíc příležitost se zapojit do práce na výzkumných projektech v ČR i zahraničí a získat tak praktické poznatky a zkušenosti. Příkladem jsou např. projekty hodnotící dopady klimatických změn a změn krajiny na výskyt sucha, povodní nebo zásob sněhu v ČR a Evropě, rizika průvanu hrází ledovcových jezer ve Střední Asii aj.

Co se naučím?

Studenti získají znalosti o hydrologických procesech v kontextu dalších složek prostředí, jako je klima, vegetace, krajina, půda nebo geologické podloží, o mechanismech vzniku extrémních procesů, jakými jsou povodně nebo sucho, o využívání vody člověkem i možnostech a nástrojích její ochrany. Při výuce je kladen důraz na propojení základních teoretických poznatků s praktickými dovednostmi při terénním výzkumu a využití informačních technologií. Studiem a praktickými terénními a laboratorními praxemi získají studenti znalosti o procesech ovlivňujících povrchové a podzemní vody a ovládnou základní metody hydrologického výzkumu.

Co po studiu?

Bakalářský studijní program připravuje na praktickou i výzkumnou činnost v širokém spektru specializací vědních oborů, ve kterých voda představuje významnou složku poznání a zájmu. Absolventi se uplatňují jako specialisté v orgánech ochrany přírody (CHKO, NP), v resortních výzkumných ústavech (ČHMÚ, VÚV, VÚMOP, ČGS, ČÚZK), v úřadech veřejné správy (MŽP, MZe, MMR, ČIŽP) a též v komerční sféře (vodárenství, ochrana vod, vodohospodářské řízení, geoinformační technologie, pojišťovnictví).

Bakalářské studium vytvoří základ pro studium navazujících magisterských programů na Přírodovědecké fakultě UK. Studenti mají možnost přímo pokračovat v navazujícím magisterském oboru Hydrologie a hydrogeologie, kde získají hlubší poznatky potřebné pro komplexní studium povrchových a podzemních vod v jejich vzájemné provázanosti, umožňující další specializaci na různé oblasti studia povrchových nebo podzemních vod. Zároveň mohou pokračovat ve studiu v příbuzných magisterských oborech Fyzická geografie a geoekologie, Aplikovaná geologie a Geologie.

◍ Vědy o Zemi

 

Podrobnosti o programu Vědy o Zemi

O čem je tento program?

Nikdy v minulosti nebyla situace na zemském povrchu tak napjatá jako dnes. Člověk mění jeho složení, morfologii, pohyb vody, albedo, následně i výskyt rostlin, živočichů a v důsledku toho i životní prostředí člověka. Vše se současně projevuje na atmosféře a hydrosféře, extrémech klimatu i hydrologických jevů. Pochopení těchto procesů je klíčové pro úspěšnou adaptaci na probíhající globální změny a pro zmírnění jejich dopadů na společnost. Studenti získají znalosti o jednotlivých složkách Země a mechanismu procesů, které je utvářejí a které ovlivňují život na Zemi. Vyučované předměty pokrývají zejména geovědní a environmentální disciplíny jako např. geologie, geomorfologie, hydrologie a hydrogeologie, vědy o atmosféře, pedologie, ale i chemii a fyziku týkající se Země a geologických procesů. Při výuce je kladen důraz na propojení základních teoretických poznatků s praktickými dovednostmi při terénním výzkumu a využití informačních technologií.

Co se naučím?

Absolvent získá vzdělání, metodické a praktické dovednosti v základních geovědních disciplínách. Absolvent programu má široké teoretické a metodické znalosti v oblasti procesů probíhajících na zemském povrchu, zná základní metody výzkumu používané v geologických a geografických vědách a environmentální problematice. Studenti se naučí provádět v terénu specializovaná mapování, pracovat s moderními přístroji pro přesná měření, monitoring procesů, ale i laboratorně zpracovávat výsledky a vyhodnocovat je s využitím pokročilých geoinformačních nástrojů. Pro získání zkušeností, potřebných pro uplatnění na pracovním trhu, je důležitá možnost zapojení studentů do výzkumných i aplikovaných projektů.

Co po studiu?

Absolventi se uplatní v profesích, které se zabývají poznáním a popisem procesů v povrchových částech Země, tedy jako specialisté v institucích a úřadech státní správy a samosprávy (např. Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství), v resortních výzkumných ústavech a službách (např. Česká geologická služba, Český hydrometeorologický ústav, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd), stejně jako ve státních a soukromých firmách, pracujících v oblasti přírodních zdrojů, ochrany přírody, územního a krajinného plánování aj. Program také připravuje studenty pro navazující magisterské studium v programech zabývajících se zejména fungováním abiotických procesů v prostředí naší planety, tj. geologii, geografii a vědách o životním prostředí. V rámci Přírodovědecké fakulty UK tak mají studenti možnost přímo studovat např. navazující magisterské programy Geologie, Fyzická geografie a geoekologie, Krajina a společnost, Ochrana životního prostředí aj.

◍ Demografie 

Demografie se zabývá událostmi dotýkajícími se každého z nás: rozením dětí, úmrtím, sňatky, rozvody apod. Demografie se však nezaměřuje primárně na jednotlivce, ale analyzuje události jako hromadné jevy, které jsou ovlivňovány mnoha různorodými faktory. Ke studiu si můžete vybrat jednu z 5 nabízených specializací (vybíráte při podávání přihlášky).

Specializace:

Demografie se sociologií

O čem je tato specializace?

Studium demografie společně se sociologií nabízí studentům možnost hlouběji proniknout do demografické problematiky. Během bakalářského studia získáte celou řadu poznatků ze základů demografie, demografické analýzy, populačního vývoje Česka i světa či populačních prognóz, ale také se naučíte metody a techniky sociologického výzkumu, statistickou analýzu dat a získáte poznatky týkající se sociologie životního stylu či sociologie organizace a řízení. Studium demografie probíhá na PřF UK, studium sociologie na FF UK.

Co se naučím?

Při studiu se seznámíte se základními koncepty a metodami obou disciplín, tedy demografie a sociologie. Demografická a sociologická průprava klade důraz na schopnosti absolventa získávat a vyhodnocovat empirická data z výběrových šetření – díky tomu se naučíte pracovat s odbornou literaturou a statistickými daty. Zvládnete práci se statistickými nástroji na PC (software ArcGIS, SPSS) a proniknete do principů fungování lidské společnosti.

Co po studiu?

Po absolvování demografie se sociologií se můžete uplatnit jako specialisté v orgánech státní správy, statistické služby, v úřadech veřejné správy na úrovni lokální, regionální i celostátní. Budete kvalifikováni také pro činnosti řídicí nebo poradenské sféry, včetně podnikatelské. Uplatnění můžete najít také v široce pojatém sociálním, ekonomickém a zdravotnickém výzkumu, v agenturách výzkumu veřejného mínění a marketingových šetření trhu, v personální a administrativní oblasti velkých podniků nebo v činnosti společenských a výchovně-vzdělávacích organizací.

Demografie s historií

O čem je tato specializace?

Studium demografie se specializací historie poskytuje ucelený pohled na demografickou problematiku, přičemž akcentuje historický kontext populačního vývoje na národní, ale i mezinárodní úrovni. Studiem získáte široký rozhled o historickém, sociálním, hospodářském, politickém a kulturním vývoji nejen evropské společnosti, jenž je potřebný pro odpovídající interpretaci demografických dat a výsledků analýz z nich plynoucí. Studium demografie probíhá na PřF UK, studium historie na FF UK.

Co se naučím?

Během studia získáte znalosti ze základů demografie, demografické analýzy a populačního vývoje České republiky i světa, v neposlední řadě se naučíte základní metody populačních prognóz a hlavní principy historické práce a metody využité při výzkumu minulosti. Zároveň budete disponovat znalostmi o politickém, sociálním, hospodářském a kulturním vývoji evropské společnosti od období raného novověku do současnosti, což umožňuje hodnotit klíčové demografické problémy v širším historickém kontextu.

Co po studiu?

Absolvent demografie s historií najde odpovídající uplatnění v různých oblastech státní správy a regionální a místní samosprávy, v nevládním sektoru, kulturních institucích i v komerční sféře. Uplatnění lze nalézt i ve výzkumu v sociální, ekonomické, historické, zdravotnické, bezpečnostní, mediální či politické oblasti, stejně jako v personálních, vzdělávacích nebo propagačních odděleních velkých organizací, včetně domácích a zahraničních firem a nadnárodních společností.

Demografie se sociální geografií

O čem je tato specializace?

Studium umožňuje získat ucelený pohled na řadu demografických témat a jejich geografických, sociálních a dalších kontextů v národní i mezinárodní perspektivě. Ve spojitosti se specializací sociální geografie se tak nabízí studentům možnost lépe proniknout do problematiky regionálních analýz a prognóz, regionalizace socio-demografického chování obyvatelstva, problematiky migrací, urbanizace aj.

Co se naučím?

Při studiu se seznámíte se základními principy a teoriemi demografie a sociální geografie a naučíte se aplikovat nejdůležitější metody demografické analýzy, jejichž znalost vám umožní studovat a hodnotit populační vývoj a demografické struktury. Navíc díky dalším interdisciplinárně zaměřeným předmětům včetně softwarových aplikací se naučíte efektivně zpracovávat a prezentovat analýzy populačního vývoje a jeho podmiňujících faktorů v širším geografickém, sociálním a ekonomickém kontextu, včetně biologických aspektů.

Co po studiu?

Po absolvování této specializace se dobře uplatníte jako odborníci v orgánech státní správy, statistické služby, v úřadech veřejné správy na úrovni lokální, regionální i celostátní, v personální a administrativní oblasti velkých podniků i v podnikatelské sféře. Můžete rovněž najít uplatnění na vědeckovýzkumných pracovištích základního i aplikovaného výzkumu v kolektivech zaměřených na širší pojetí geografické, sociální, ekonomické a zdravotnické problematiky.