Magisterské studium – studijní programy

Přihlášky podávejte do 31. 3. 2024

Prezenční studijní programy

 Geoinformatika, kartografie a DPZ

 

Podrobnosti o programu Geoinformatika, kartografie a DPZ

O čem je tento program?

Studijní program je zaměřen na metody a koncepty geoinformatiky. Klade důraz nejen na jednotlivé obory jako jsou kartografie, dálkový průzkum a geografické informační systémy, ale i na způsoby jejich vzájemného propojení. Přitom budete mít i příležitost poznat a osvojit si principy vědeckého výzkumu. Pro získání základních poznatků o zvláštnostech spojených s aplikací získaných znalostí do uživatelských oborů můžete využít některé z volitelných předmětů. Pokud se stanete našimi studenty, dostanete příležitost získat profesní poznatky v navrhování a provádění výzkumných a vývojových projektů v různých oblastech geoinformatiky, v týmové práci a z účasti v mezioborovém výzkumu a vývoji. Katedra je vybavena nejmodernější výpočetní technikou i profesionálním softwarovým vybavením. Její pracovníci řeší několik mezinárodních výzkumných projektů, do nichž se v případě zájmu můžete osobně zapojit.

Kde se uplatním?

Absolvent magisterského studia bude zaměřen na aplikovaný výzkum, projektování a realizaci klasické a digitální technologie tvorby map, atlasů, lokalizačních bází dat, vizualizací i animací v oblastech kartografie, dálkového průzkumu, geografie, geologie, ekologie, dalších geověd a územní správy. Absolvent získává teoretické znalosti a praktické schopnosti v teoretické, obecné a tematické kartografii, v kartografické informatice, v geodézii, fyzické a sociální geografii, v počítačové kartografii, aplikované geoinformatice, v kartografické reprodukci a polygrafii. Absolventi získávají uplatnění v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, v jeho ústavech a zařízeních, na katastrálních a pozemkových úřadech, na ministerstvech, v dalších státních a regionálních orgánech, ale i v soukromé sféře. Zejména pak ve firmách a organizacích s informatickým, geoinformatickým, kartografickým a geodetickým zaměřením. Příkladem jsou kartografická nakladatelství a vydavatelství, IT firmy zabývající se tvorbou a správou webů, databází, informačních systémů a mobilních aplikací. Častí zaměstnavatelé jsou rovněž firmy zaměřené na mapování pomocí dronu, letadla, laserového skeneru, GPS nebo geodetickou totální stanicí.

◍ Fyzická geografie a geoekologie

Podrobnosti o programu Fyzická geografie a geoekologie

O čem je tento program?

Tento magisterský program studuje přírodní prostředí, které nás obklopuje ve všech jeho složkách. S jednotlivými specializacemi se setkávají všichni z nás – od předpovědí počasí, přes prognózy pro období sucha či naopak povodní až po výrazné zásahy do vývoje krajiny v podobě přírodních katastrof, jako jsou zemětřesení, sesuvy či výbuchy sopek. Patří sem i šíření vegetace a živočišných druhů a vztah k půdám. Studium tedy umožňuje ojedinělým způsobem pochopit jevy a procesy v přírodní sféře Země, a to nejmodernějšími metodami (od prací v terénu, přes dálkový průzkum a zpracování dat v GIS a modelování). Studium umožňuje individuální zaměření na meteorologii a klimatologii, hydrologii, geomorfologii, biogeografii, pedologii a krajinnou ekologii. Studenti se mohou zabývat jak domácí, tak i zahraniční problematikou a stát se konkurenceschopnými odborníky jak pro praxi, tak i další návazné doktorské studium. Magisterské studium umožňuje i zahraniční výjezdy a je zakončeno státní zkouškou a diplomovou prací.

Kde se uplatním?

Absolventi magisterského studijního programu fyzická geografie a geoekologie nacházejí
uplatnění v soukromých, veřejných a státních institucích se zaměřením na analýzu a predikci
přírodních ohrožení (pojišťovnictví, analýza rizik), využití obnovitelných zdrojů (větrná,
sluneční, vodní energie), mapování a analýzu přírodního prostředí (lesnictví, ochrana přírody,
sanace a revitalizace území) a management krajiny (krajinné plánování, ochrana životního
prostředí). Absolventi se uplatňují také v institucích zabývajících se získáváním dat o přírodě
pomocí dálkového průzkumu Země a geografických informačních systémů. Z významných
veřejných institucí s množstvím našich absolventů lze zmínit Český hydrometeorologický
ústav, Českou geologickou službu, ústavy Akademie věd, Podniky povodí či Agenturu
ochrany přírody a krajiny. Naši absolventi se ve svém oboru uplatňují i v prestižních
zahraničních institucích.

Politická a regionální geografie

Podrobnosti o programu Politická a regionální geografie

O čem je tento program?

Program politická a regionální geografie je zaměřený na studium politických procesů a jejich vazeb na procesy ekonomické, kulturní a environmentální v rámci jednotlivých států, makroregionů a na celosvětové úrovni. Prostorová (geografická) perspektiva zdůrazňuje propojení a kombinace přírodních (fyzicko-geografických), sociálně-ekonomických a kulturních procesů v rámci jednotlivých regionů na různých úrovních (lokální, oblastní, státní, mezinárodní), jejichž výsledkem je prostorová diferenciace a nerovnoměrný rozvoj. Studijní program školí studenty v pokročilých kvantitativních a kvalitativních metodách výzkumu a jejich aplikaci na analýzu politických procesů v kontextu jednotlivých regionů. Jednotlivé předměty rozvíjejí teoretické a praktické vědomosti a dovednosti v dílčích disciplínách politické a regionální geografie. Studenti získají široký přehled o světovém mezistátním systému a na jakých principech funguje. Zároveň získají teoretické a praktické vědomosti o jednotlivých světových makroregionech. Studium je ukončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou.

Kde se uplatním?

Absolvent je teoreticky i aplikačně připraven k hodnocení problematiky politické a regionální diferenciace světa. Příprava se zaměřuje na témata politická diferenciace světa a geopolitické základy chování států, environmentální politika, globalizační procesy, konfliktní regiony, regionální geografie světových makroregionů, demokratizace, nacionalismus, etnicita, kulturní geografie, makro-regionální integrační uskupení, ekologické souvislosti hospodářského rozvoje. Absolvent je schopen aplikovat soubor metod statistické analýzy, geografických informačních systémů a kvalitativních metod geografického výzkumu. V oblasti společenské praxe je hlavní možné uplatnění absolventů ve sféře mezinárodních vztahů, nadnárodních neziskových organizací a nadnárodních společností, a to jak v úrovni výzkumné a projektové, tak v úrovni řídící.

Komplexně pojaté studium umožňuje absolventům dobré uplatnění při hledání zaměstnání. Jedná se mimo jiné o instituce a výzkumné ústavy podle jednotlivých odborných specializací (např. Český hydrometeorologický ústav, správy jednotlivých povodí, odborné instituce ochrany přírody a krajiny, ústavy Akademie Věd České Republiky či různé podniky a firmy monitorující stav fyzicko-geografického prostředí. Absolventi se rovněž uplatní v projektové a plánovací praxi či při výuce na vysokých školách.

◍ Sociální geografie a regionální rozvoj

 

Podrobnosti o programu Sociální geografie a regionální rozvoj

O čem je tento program?

Studijní program Sociální geografie a regionální rozvoj umožňuje hlubší specializaci v problematice ekonomické geografie a regionálního rozvoje, regionální politiky a územního plánování, studia měst a metropolitních areálů, výzkumu periferních území, cestovního ruchu nebo geografické mobility obyvatelstva. V těchto a souvisejících tematických oblastech je věnována pozornost interakcím procesů na různých řádovostních úrovních a v širších environmentálních, sociálních a ekonomických souvislostech řešených problémů. Většina pedagogů je aktivně zapojena do projektů základního a aplikovaného výzkumu a též studium integruje přístupy základního a aplikovaného výzkumu a snaží se katalyzovat přenos výzkumných poznatků a dovedností do praxe. Po úspěšném absolutoriu lze pokračovat ve studiu v navazujícím doktorském stupni studia.

Kde se uplatním?

Absolventi nacházejí pracovní uplatnění v širokém spektru pozic v soukromém i veřejném sektoru, včetně dalšího uplatnění v akademické sféře. Získávají zaměstnání v regionálních rozvojových agenturách, firmách zaměřených na strategické plánování, v poradenských firmách, neziskových organizacích, v různých pozicích v rámci státní správy a samosprávy, ale i v mezinárodních organizacích. Absolventi též mají možnost dalšího rozvoje v rámci navazujícího výzkumně orientovaného doktorského stupně studia.

◍ Sociální epidemiologie

 

Podrobnosti o programu Sociální epidemiologie

O čem je tento program?

Sociální epidemiologie je mladý dvouletý magisterský studijní obor, který propojuje poznatky přírodních a sociálních věd v oblasti zdraví člověka. Studium je zaměřeno zejména na zkoumání populačního zdraví a jeho sociálních determinant. Z hlediska zaměření se v Česku jedná o unikátní obor. Studenti získají ucelené znalosti a dovednosti v oblasti výzkumu populačního zdraví a jeho aspektů. Porozumí problematice prevence a léčby nemocí, nerovností ve zdraví či rizikového chování obyvatel. Mezi zásadní dovednosti, které studenti získají patří zejména různé metody zpracování dat o zdravotním stavu obyvatel, orientace ve zdrojích těchto dat, rozšíření znalosti statistiky a práce s různými nástroji pro analýzu a zobrazení dat (včetně GIS) a také kritického zhodnocení získaných výsledků. Zároveň studenti získají základní vhled do problematiky některých biologických ale i demografických oborů. Přednášejícími jsou zkušení vyučující z Přírodovědecké fakulty a spolupracujícího pracoviště na University College London. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce.

Kde se uplatním?

Absolventi Sociální epidemiologie budou připraveni na práci v soukromých, státních i veřejně prospěšných organizacích. Díky důrazu na dovednosti v oblasti zpracování nejen zdravotnických dat mohou nalézt uplatnění v nemocnicích, pojišťovnách, hygienických stanicích, ministerstvech, farmaceutických firmách, společnostech zabývajících se průzkumem veřejného mínění nebo vědeckých institucích. Zájemci mohou dále pokračovat v doktorském studijním programu Demografie.

◍ Globální migrační a rozvojová studia 

Podrobnosti o programu Globální migrační a rozvojová studia

O čem je tento program?

Magisterský studijní program Globální migrační a rozvojová studia poskytuje teoretické vzdělání a praktické dovednosti zájemcům o otázky mezinárodního rozvoje, mezinárodní migrace, integrace cizinců a související problémy. Důraz je položen na zasazení aktuálních problémů do kontextu dlouhodobých změn globálního systému. Jde o interdisciplinárně (mezioborově, mezifakultně i meziuniverzitně) zaměřený program magisterského stupně, který poskytuje zajímavou možnost k pokračování studia absolventům široké škály bakalářských studijních programů, jak sociálně vědně, tak přírodovědecky, resp. environmentálně zaměřených. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce.

Kde se uplatním?

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Globální migrační a rozvojová studia je připraven na práci v soukromých, veřejně prospěšných, státních i mezinárodních organizacích zabývajících se problematikou mezinárodní migrace a integrace cizinců, mezinárodního rozvoje, rozvojové spolupráce, rozvojového vzdělávání a dalšími souvisejícími otázkami doma či v zahraničí. Absolvent je schopen kriticky a v širších souvislostech analyzovat témata v rámci zmíněného zaměření, identifikovat příčiny problémů a navrhovat, zpracovávat i hodnotit projekty v praxi. Na druhé straně absolvent také získává náležité teoretické znalosti, které mu v kombinaci s osvojením kvantitativních i kvalitativních metod poskytují možnost vědecko-výzkumného uplatnění v rámci doktorského studia, jakož i možné další akademické kariéře.

◍ Učitelství geografie pro střední školy (jednoobor i dvouobor)

Podrobnosti o programu Učitelství geografie pro střední školy

O čem je tento program?

Jednooborové studium je určeno pro posluchače odborného studia geografie, kteří mají možnost získat způsobilost pro výuku geografie na středních školách. Dvojaprobaci lze studovat v kombinaci s biologií, ve spolupráci s MFF UK též s matematikou, a ve spolupráci s FTVS UK s tělesnou výchovou, přičemž si již při přihlášce musíte vybrat hlavní („maior“) zaměření (např. biologie), v němž budete povinně zpracovávat diplomovou práci.

Cílem studia v programu Učitelství geografie pro střední školy je umožnit studentům získat způsobilost vyučovat geografii (jako samostatný či integrovaný předmět) na středních školách včetně víceletých gymnázií. Vstup do dvouletého magisterského studia tohoto programu vyžaduje absolvování bakalářského stupně studia na PřF UK (bakalářský program vzdělávání v geografii) nebo jiných fakultách podobného zaměření. Studium probíhá buď samostatně nebo v kombinaci s dalším oborem (např. biologií, matematikou, tělesnou výchovou apod.). Důležitou součástí výuky je pedagogická a didaktická příprava včetně šestitýdenní pedagogické praxe na střední škole.

Kde se uplatním?

Absolvent je připraven pro výkon učitelského povolání. Je kompetentní vzdělávat v oboru geografie, a to zejména na středních školách včetně víceletých gymnázií. Má osvojeny systematické znalosti z vědního oboru geografie a jejích dílčích disciplín i základní znalosti z didaktiky, pedagogiky a psychologie potřebné pro profesní uplatnění ve sféře geografického vzdělávání. Umí se samostatně a odpovědně rozhodovat, pracovat v týmu a koordinovat činnost týmu, srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i laikům informace o povaze odborných problémů, samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti, samostatně navrhnout obsah a formu výuky a vytvářet plán výuky. Rozsáhlé znalosti o lokálních, regionálních a globálních problémech vztahu společnosti a přírody umožňují uplatnění absolventů i mimo školskou sféru, např. v orgánech místní a regionální správy a samosprávy či v dalších institucích zabývajících se problematikou územního rozvoje.

◍ Hydrologie a hydrogeologie

Podrobnosti o programu Hydrologie a hydrogeologie

O čem je tento program?

Navazující magisterský studijní program Hydrologie a hydrogeologie je zaměřen na výchovu odborníků s obecnými a specializovanými znalostmi jevů a procesů v hydrosféře se speciálním zaměřením na povrchové a podzemní vody a jejich propojenost. Posluchači získávají znalosti o formách výskytu a chování vody i o vlivech lidské společnosti na její oběh, zásoby a jakost jak na zemském povrchu, tak i pod ním. Studenti si osvojují znalosti z hydrologie, limnologie, základní geologie, hydrogeologie, hydrometeorologie a hydroklimatologie, hydrochemie a hydrauliky podzemní vody a ochrany povrchových i podzemních vod. Dále se seznámí se základy ekologie vodních organismů a pozná základní technologické procesy a postupy ve vodárenství a čištění odpadních vod. Vedle teoretické přípravy zvládnou metody terénního průzkumu, laboratorní analytické práce, DPZ, GIS a metody matematického a numerického modelování. Důraz je kladen na aktivní přístup studenta ve výuce a na jeho výchovu k samostatné práci při získávání a analýze dat z terénního výzkumu i při jejich interpretaci.

Kde se uplatním?

Absolvent v interdisciplinárně založeném studijním programu získá znalosti o hydrologických procesech ve vazbě na přírodní prostředí i činnost člověka, které mu dají komplexní přehled a umožní odbornou specializaci ve vybrané oblasti. Studenti vedle výzkumné práce ovládají metody terénního hydrologického a hydrogeologického průzkumu, laboratorní analytické práce z oblasti hydrochemie a hydrofyziky, informační technologie (DPZ, GIS) a metody matematického a numerického modelování hydrologických a hydrogeologických procesů . Absolventi jsou tak připraveni jak k další výzkumné práci tak jsou vybaveni znalostmi a dovednostmi pro praktickou odbornou činnost, kde najdou uplatnění zejména ve sféře státní správy, vodohospodářském managementu nebo v soukromé sféře v oblasti plánování a správy vodních zdrojů.

◍ Demografie

Podrobnosti o programu Demografie

O čem je tento program?

Studium navazuje na bakalářské studium demografie, nicméně je otevřené i absolventům jiných příbuzných disciplín (především ekonomie, statistiky, sociologie, historie a dalších). Je zaměřeno na získání a prohloubení znalostí v oblasti pokročilých metod demografické analýzy, historické demografie, teoretické demografie, populačních teorií a populační politiky, ale také na práci s odborných statistickým software (SAS, GIS). Své zaměření si výběrem odborných kurzů z velké části studenti profilují samostatně. Ve specializovaných seminářích jsou prezentovány a diskutovány aktuální demografické výzkumné projekty.

Kde se uplatním?

Absolvent magisterského studia může pokračovat v doktorském studiu demografie, zároveň nachází uplatnění ve výzkumu i aplikované praxi. Jedná se zejména o vědecko-výzkumná pracoviště zabývající se člověkem a lidskými populacemi (od výzkumu ekonomického a sociálního až k výzkumu lékařskému a antropologickému). Odborník v demografii může dále pracovat v oblasti státní správy na všech úrovních (od obecních úřadů po ministerstva a státní statistickou službu) i v soukromém sektoru (výzkumy veřejného mínění, personální agenda velkých podniků, marketing, propagace, banky, pojišťovny).

◍ Krajina a společnost

Podrobnosti o programu Krajina a společnost

O čem je tento program?

Magisterský program je zacílen na komplexní porozumění krajině, jejím složkám, vztahům mezi nimi a vývoji krajiny. Představuje průnik společenských oborů (sociální geografie, sociologie, historie), oborů přírodovědných (fyzická geografie a krajinná ekologie) a technických oborů (kartografie, geoinformatika, dálkový průzkum Země – DPZ). Student nabyde teoretické a praktické dovednosti pro získávání dat o krajině a jejích složkách pomocí anketních šetření, statistických dat, archivních map a leteckých snímků, geografických informačních systémů a DPZ. Student je připravován k tomu, aby byl schopen definovat hybné síly změn v krajině a prakticky používat nástroje územního a krajinného plánování k usměrnění vývoje krajiny. Do výuky jsou zapojeni jak odborníci z praxe územního a krajinného plánování, tak i hostující profesoři ze zahraničních univerzit. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce. Nejlepší absolventi navazujícího magisterského studia budou moci pokračovat v doktorských studijních programech, přičemž již dříve akreditovaný program Obecná geografie na toto studium do značné míry navazuje.

Kde se uplatním?

Absolvent programu Krajina a společnost je připravován na uplatnění v řízení a ochraně krajiny ať už ve státní správě (územní a strategické plánování, ochrana přírody a krajiny), v soukromém sektoru (společnosti zabývající tvorbou územně-plánovací dokumentace, krajinných plánů, hodnocením vlivu záměrů na životní prostředí), v neziskových organizacích zabývajících se krajinou, v základním i aplikovaném výzkumu (doktorské studium, akademická i komerční sféra).

Kombinované studijní programy

◍ Sociální geografie a regionální rozvoj

Podrobnosti o programu Sociální geografie a regionální rozvoj

Proč studovat právě tento program?

Studium tohoto programu umožní pochopit faktory a procesy, které utvářejí podobu současné silně globalizované ekonomiky, i procesy, které proměňují charakter současných měst. Získáte solidní základ, který Vám umožní nejen pochopit probíhající procesy na různých řádovostních úrovních (místní, krajské, národní, globální), ale i navrhnout aktivity a nástroje, kterými lze na tyto procesy adekvátně reagovat

Kompetence absolventů

Absolventi studijního programu jsou připraveni na řešení praktických otázek regionálního rozvoje, rozvoje měst a metropolitních areálů, periferních oblastí, cestovního ruchu apod. Jsou schopni kriticky analyzovat problémy a procesy v jejich širších souvislostech. Disponují metodickými dovednostmi, které pokrývají škálu kvantitativních i kvalitativních postupů.

Uplatnění absolventů

Absolventi nacházejí uplatnění v regionálních rozvojových agenturách, inovačních centrech, organizacích zaměřených na strategické plánování, v různých pozicích v rámci státní správy a samosprávy, v mezinárodních organizacích i v organizacích neziskového sektoru. Absolventi jsou připraveni flexibilně reagovat na proměňující se poptávku na trhu práce.

Jak studium probíhá?

Obsah předmětů kombinované formy studia se od prezenční formy studia nijak neliší a studenti mají vždy k dispozici kompletní podkladové materiály ke studiu (např. namluvené prezentace, literaturu, videa apod.) Většina studia bude probíhat s pomocí připravených studijních materiálů a přímá výuka bude probíhat pouze ve vybrané pátky v semestru (v závislosti na vybraných studovaných předmětech).

Zaměření diplomové práce bude stanoveno po dohodě se studentem/studentkou tak, aby – pokud je to možné – byly conejvíce využity synergie mezi znalostmi, které studenti získali v dosavadním zaměstnání a znalostmi nabytými během studia.