Podmínky přijetí

Informace o přijímacím řízení:

 • Přijímací řízení se zahajuje podáním řádně vyplněné přihlášky a uhrazením poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do 28. února 2023 pro bakalářské studium. Pro magisterské obory přihlášky podávejte do 31.3.2023

Podmínky pro přijetí na bakalářské obory: 

 • Ukončené středoškolské vzdělání doložené do 30. září 2023.
  • Uchazeči, kteří složí maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období, jakož i uchazeči, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2023 rozhodnuto, doloží potřebný doklad nejpozději do 22. října 2023.
  • Absolventi českých SŠ doloží splnění této podmínky úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení.
  • Absolventi zahraničních SŠ doloží splnění této podmínky některým ze způsobů uvedených zde
 • Úspěšné složení přijímací zkoušky (pokud je stanovena a nebylo od ní upuštěno).
 • Ke studiu studijních programů budou uchazeči přijati podle pořadí stanoveného dle počtu bodů dosažených v testu nebo při ústní zkoušce. Bodovou hranici pro přijetí do jednotlivých studijních programů stanoví děkan fakulty s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.
 • V případě malého počtu přihlášených uchazečů může děkan svým opatřením se souhlasem sekční vědecké rady upustit od přijímací zkoušky a přijmout všechny uchazeče o studium daného studijního programu, kteří splní stanovené vzdělání.

Přijímací řízení na bakalářské obory: 

Řádný termín: 8. – 14. června 2023

Náhradní termín: 20. – 22. června 2023

POZVÁNKA k přijímací zkoušce je zasílána POUZE V ELEKTRONICKÉ podobě prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem konání zkoušky.

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete zde.

Podmínky pro přijetí na magisterské obory:

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání v minimálně bakalářském stupni studia jakéhokoliv programu/oboru doložené do 30. září 2023. Uchazeči, kteří vykonají státní závěrečnou zkoušku v podzimním zkušebním období, jakož i uchazeči, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2023 rozhodnuto, doloží potřebný doklad nejpozději do 22. října 2023.
  • Absolventi českých VŠ doloží splnění této podmínky úředně ověřenou kopií diplomu, příp. originálem potvrzení o absolvování požadovaného vzdělání (dočasně, než obdrží diplom). Tento požadavek se nevztahuje na absolventy bakalářského studia na Univerzitě Karlově.
  • Absolventi zahraničních VŠ doloží splnění této podmínky některým ze způsobů uvedených na webové adrese.
 • Úspěšné složení přijímací zkoušky (pokud od ní nebylo upuštěno).
 • Uchazeči budou přijati podle pořadí stanoveného dle počtu bodů dosažených v přijímací zkoušce. Bodovou hranici pro přijetí do jednotlivých studijních programů stanoví děkan fakulty s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.
 • V případě malého počtu přihlášených uchazečů může děkan svým opatřením se souhlasem sekční vědecké rady upustit od přijímací zkoušky a budou přijati všichni uchazeči o studium daného studijního programu, kteří splní stanovené vzdělání.

Přijímací řízení na magisterské obory:

Řádný termín: 15. – 21. června 2023
Náhradní termín: 28. – 29.  června 2023

Pozvánka k přijímací zkoušce je zasílána pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem konání zkoušky. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit.

U programů  Globální migrační a rozvojová studia Sociální epidemiologie je povinnou elektronickou přílohou k přihlášce motivační dopis. 

 

Popis přijímací zkoušky

 • Přijímací zkouška je jednokolová ústní formou pohovoru
 • Předměty a rozsah přijímací zkoušky jsou specifikovány v přehledu studijních programů
 • Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků
 • Každá zkouška je hodnocena maximálně 100 body