Podmínky přijetí

Informace o přijímacím řízení:

 • Přijímací řízení se zahajuje podáním řádně vyplněné přihlášky a uhrazením poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do 28. února 2021.

Podmínky pro přijetí: 

 • Ukončené středoškolské vzdělání doložené do 30. září 2021.
  • Uchazeči, kteří složí maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období, jakož i uchazeči, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2021 rozhodnuto, doloží potřebný doklad nejpozději do 22. října 2021.
  • Absolventi českých SŠ doloží splnění této podmínky úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení.
  • Absolventi zahraničních SŠ doloží splnění této podmínky některým ze způsobů uvedených na této webové adrese: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/nostrifikace/nostrifikace-pro-uchazece-do-bakalarskeho-studia
 • Úspěšné složení přijímací zkoušky (pokud je stanovena a nebylo od ní upuštěno).
 • Ke studiu studijních programů budou uchazeči přijati podle pořadí stanoveného dle počtu bodů dosažených v testu nebo při ústní zkoušce. Bodovou hranici pro přijetí do jednotlivých studijních programů stanoví děkan fakulty s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.
 • V případě malého počtu přihlášených uchazečů může děkan svým opatřením se souhlasem sekční vědecké rady upustit od přijímací zkoušky a přijmout všechny uchazeče o studium daného studijního programu, kteří splní stanovené vzdělání.

Podmínky pro přijetí: 

Řádný termín: 8. – 11. června 2021

Náhradní termín: 22. června 2021

POZVÁNKA k přijímací zkoušce je zasílána POUZE V ELEKTRONICKÉ podobě prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem konání zkoušky.

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete zde:

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/podminky-prijimaciho-rizeni