Upuštění od přijímacích zkoušek

Upuštění od přijímacích zkoušek: 

Existuje několik možností, jak se přijímací zkoušce vyhnout.

Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě písemné žádosti uchazeče, pokud splní předepsaná kritéria pro jednotlivé programy.

O upuštění od přijímací zkoušky mohou žádat:

 1. Řešitelé ústředních (celostátních) a krajských kol vybraných soutěží a olympiád
 • Biologické olympiády
 • Fyzikální olympiády
 • Chemické olympiády
 • Matematické olympiády
 • Zeměpisné olympiády
 • Geologické olympiády
 • Ekologické olympiády
 • účastníci Letního odborného soustředění Biologické olympiády Běstvina 2020
 • účastníci Středoškolské odborné činnosti (SOČ) ve vybraných oborech
 • úspěšní řešitelé krajského a celostátního kola soutěže Eurorebus kategorie SŠ

2. Uchazeči, kteří dosáhnou v aktuálním školním roce v rámci 1. až 4. termínu Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) percentil 70 a více v každém oddílu testu:

 • Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo
 • Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) 

3. Úspěšní řešitelé Korespondenčního semináře Geografie nás baví pořádaného PřF UK

Blíže viz: https://www.geografienasbavi.cz/program-pro-studenty/korespondencni-seminar 

 1. Úspěšní řešitelé Přípravného kurzu k přijímacím zkouškám z geografických oborů, kartografie a geoinformatiky a demografie pořádaného PřF UK

Blíže viz: https://www.geografienasbavi.cz/chci-geografii-studovat/pripravny-kurz

 

 1. Uchazeči, kteří absolvovali na české nebo slovenské střední škole výuku předmětu zeměpis/geografie v 1. – 3. ročníku (u šestiletých gymnázií v 3. – 5. ročníku, u osmiletých gymnázií v 5. – 7. ročníku) s průměrným prospěchem za daný předmět do 1,5 . Do tohoto průměru se započítají pololetní a konečné známky ročníků.

 

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete zde:

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/podminky-prijimaciho-rizeni-k-bakalarskemu-studiu-na-prirodovedecke-fakulte-pro-akademicky-rok-2021-2022