Upuštění od přijímacích zkoušek

Upuštění od přijímacích zkoušek: 

Existuje několik možností, jak se přijímací zkoušce na bakalářské obory vyhnout.

Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě písemné žádosti uchazeče, pokud splní předepsaná kritéria pro jednotlivé programy. Žádost o upuštění od přijímací zkoušky je nutné zaslat poštou na adresu fakulty nejpozději do do 30. 4. 2024. Formulář je ke stažení zde

O upuštění od přijímací zkoušky mohou žádat:

 1. Řešitelé ústředních (celostátních) a krajských kol vybraných soutěží a olympiád
 • Biologické olympiády
 • Fyzikální olympiády
 • Chemické olympiády
 • Matematické olympiády
 • Zeměpisné olympiády
 • Geologické olympiády
 • Ekologické olympiády
 • účastníci Letního odborného soustředění Biologické olympiády Běstvina 2020 a 2021(v kategorii A)
 • účastníci Středoškolské odborné činnosti (SOČ) ve vybraných oborech
 • úspěšní řešitelé krajského a celostátního kola soutěže Eurorebus kategorie SŠ

2. Uchazeči, kteří dosáhnou v aktuálním školním roce v rámci 1. až 4. termínu Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) požadovaný percentil v jednom z oddílu testu:

 • Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo (percentil 70 a více)
 • Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) (percentil 70 a více)
 • Základy společenských věd (percentil 60 a více)

3. Úspěšní řešitelé Korespondenčního semináře Geografie nás baví pořádaného PřF UK

 

4. Úspěšní řešitelé Přípravného kurzu k přijímacím zkouškám z geografických oborů, kartografie a geoinformatiky a demografie pořádaného PřF UK

 

5. Uchazeči, kteří absolvovali na české nebo slovenské střední škole výuku předmětu zeměpis/geografie v 1. – 3. ročníku (u šestiletých gymnázií v 3. – 5. ročníku, u osmiletých gymnázií v 5. – 7. ročníku) s průměrným prospěchem za daný předmět do 1,5 . Do tohoto průměru se započítají pololetní a konečné známky ročníků. (Tuto možnost lze uplatnit u všech oborů kromě oborů se zaměřením na vzdělávání – z těchto oborů PLATÍ pouze u GEOGRAFIE se zaměřením na vzdělávání (jednoobor) a Geografie a Matematika se zaměřením na vzdělávání) 

 

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete zde.    Doporučujeme důkladně prozkoumat podmínky pro daný obor.

Podrobné informace o upuštění od přijímací zkoušky na magisterské obory naleznete zde.